Vánok cosmetics

Masér / Wellness pracovník

[]

Rozsah vzdelávania: 320 hodín

  • teória - 100 hodín
  • prax - 220 hodín

Začiatok vzdelávaniamožnosť individuálnych termínov - pre bližšie info o termínoch nám volajte

Miesto konania: Skladná 28, 040 01 Košice 

 

Profil absolventa po ukončení: Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základy anatómie a fyziológie ľudského tela potrebné pre prácu wellness pracovníka - masérske služby. Získa dôležité poznatky z patologickej fyziológie spojené s funkciou nervovo-svalového a lymfatického systému a vie hodnotiť zmeny kožného krytu vo vzťahu k vykonávaniu tých masážnych techník, ktoré sú náplňou vzdelávacieho programu. Ovláda teóriu a prax klasickej masáže, základné masážne hmaty a ich varianty a rôzne wellness masážne techniky. Pozná všeobecné aj špecifické kontraindikácie jednotlivých typov masážnych techník. Vie používať a odporúčať masážne prostriedky, pozná ich výhody a nevýhody. Nadobudnuté poznatky a zručnosti vzdelávacieho programu vie aplikovať v praxi, dokáže implementovať tieto zručnosti do programov na zlepšenie telesnej a psychickej kondície klienta. Ovláda etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom pri starostlivosti o klienta, vie poskytnúť prvú pomoc pri náhlej zmene zdravotného stavu a pri úraze, riadi sa zásadami hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Pozná zásady a spôsoby saunovania. Ovláda jednotlivé fázy a následnosť správneho saunovania, je nápomocný klientovi pri výbere vhodného typu sauny a vhodného spôsobu ochladzovania, je zručný v saunových rituáloch, je nápomocný pri zabezpečení pitného režimu klienta. Pozná kontraindikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia.

 

Účastnícky poplatok: 950,00 €  -  *možnosť úhrady na splátky

Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).


Online prihláška

Dátum začiatku vzdelávania:
Meno a priezvisko účastníka:
Dátum a miesto narodenia:
Adresa trvalého bydliska:
Fakturačné údaje:
Telefón:
Email:
Poznámka:

Arabesque  Phytomer    Galland  
 

 

Facebook  Facebook

7980_oplz_eu_logo.png